title

Najniższa krajowa: ile wynosi minimalna krajowa w 2021 oraz 2022 roku?

Wysokość minimalnej krajowej z roku na rok jest coraz wyższa. Wpływa na to wiele czynników, m.in. przyrost PKB czy wzrost wydatków w gospodarstwach domowych. Ile obecnie wynosi minimalna krajowa i jaka będzie jej wartość w 2022 roku? Podpowiadamy!

Pracodawcy nie mogą w pełni dowolnie kształtować wysokości pensji zatrudnionych. Nie mają prawa wypłacać swoim podwładnym, zarówno tym zatrudnionym na podstawie umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych, niższego wynagrodzenia niż kwota minimalnej krajowej. Ile wynosi najniższa krajowa w 2021 roku i jak wysoka będzie w roku przyszłym?

Przepisy o wynagrodzeniu minimalnym

Najniższa krajowa, czy też minimalna krajowa, jest minimalnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, czyli oznacza ona najniższą pensję, jaka przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat w przedsiębiorstwie. Definicję minimalnej krajowej uwzględniają przepisy Ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jednocześnie wskazano w nich, że minimalna stawka godzinowa to wysokość zapłaty za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. 

Co roku Rada Ministrów wydaje rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wzrasta ona z roku na rok o odpowiedni wskaźnik weryfikacyjny. 

Warto pamiętać o tym, że średnia krajowa nie jest pojęciem tożsamym, choć często mylonym przez wiele osób. Średnia jest przeciętnym, a nie minimalnym, miesięcznym wynagrodzeniem w naszym kraju.

Jak ustalana jest wysokość najniższej krajowej?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę corocznie jest przedmiotem negocjacji w ramach tzw. Rady Dialogu Społecznego, w skład której wchodzą strony reprezentujące pracowników, przedsiębiorców oraz rząd. Co roku w terminie do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego swoją propozycję co do wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym. Informuje też o prognozowanym na rok następny wskaźniku cen i wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia. 

Na wysokość minimalnej krajowej wpływ mają ponadto:

  • wysokość przeciętnego wynagrodzenia w I kw. roku, w którym odbywają się negocjacje;
  • wydatki gospodarstw domowych w roku poprzednim;
  • wskaźnik udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętna liczba osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;
  • wysokość przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim, według rodzajów działalności;
  • poziom życia różnych grup społecznych;
  • warunki gospodarcze państwa;
  • wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Po otrzymaniu propozycji rządu i wszystkich niezbędnych informacji Rada Dialogu Społecznego w terminie 30 dni uzgadnia wysokość najniższej krajowej i wysokość minimalnej stawki godzinowej. 

Ostateczna wysokość minimalnego wynagrodzenia wynika z propozycji Rady, a jeśli kwota nie zostanie ustalona, Rada Ministrów robi to samodzielnie i ogłasza ją w terminie do dnia 15 września każdego roku. Stawka publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. 


Kredyty na najniższą krajową 

Wysokość minimalnej krajowej w 2021 i 2022 r.

W 2021 roku minimalna krajowa została określona na kwotę 2800 zł brutto, czyli była większa o 200 zł w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to minimalne wynagrodzenie wynosiło 2600 zł brutto. Ponadto stawka godzinowa za pracę w 2021 roku osiągnęła 18,30 zł brutto, a w ubiegłym roku było to 17 zł brutto. 

W 2022 roku minimalna kwota wynagrodzenia ma wzrosnąć do 3010 zł brutto, co w przeliczeniu na kwotę netto daje około 2209,56 zł. Wyższa będzie też stawka godzinowa, która wyniesie 19,70 zł brutto. 

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Wrzesień 2023

Dodaj komentarz

newsletter