Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez SuperLoans.pl

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 1. „Serwis”– oznacza serwis internetowy pod nazwą „superloans.pl” prowadzony przez Finelf Performance sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 116/3, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000762240, NIP 6423215024;
 2. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. „Regulamin” –niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;
 4. „Dostawca”– oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego;
 5. „Usługi” –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w tym usługi polegające na przedstawianiu Użytkownikom ofert finansowania;
 6. „Usługi informacyjne”– treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu;
 7. „Usługi komunikacyjne”– umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie;
 8. „Usługi reklamowe”– emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów;
 9. „Partner” – oznacza podmiot współpracujący z Serwisem lista Partnerów znajduje się pod adresem https://partnerzy.adepto.pl/.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Finelf Performance sp. z o. o. oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Treści udostępnione przez Serwis mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej Finelf Performance sp. z o. o.

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług. Jednakże Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Finelf Performance sp. z o. o., dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty przedstawionej Użytkownikowi nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
 2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.
 5. Serwis dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. ale nie gwarantuje, że Serwis nie będzie narażony na działania stron trzecich, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Finelf Performance sp. z o. o. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU 

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą Serwisu.
 2. Serwis nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
 3. Użytkownik Serwisu może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu.
 4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez Dostawcę.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Serwis.
 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.
 5. Udostępniając własne treści w Serwisie, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Finelf Performance sp. z o. o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies Serwisu.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@finelfperformance.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 09.12.2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Finelf Performance sp. z o. o.
piktogram medal pierwsze miejsce

Porady finansowe

Karta kredytowa a debetowa - czym się różnią?

Karta kredytowa a debetowa - czym się różnią?

W dobie cyfryzacji i rosnącej popularności płatności bezgotówkowych, karty płatnicze stały się nieodłącznym elementem na...

Przedawnienie długu - kiedy długi się przedawniają?

Przedawnienie długu - kiedy długi się przedawniają?

Przedawnienie długu to szansa na uniknięcie spłaty zaległej należności. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego...

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu i pożyczki? [AKTUALIZACJA]

Ile wynosi maksymalne oprocentowanie kredytu i pożyczki? [AKTUALIZACJA]

Potrzebujesz dodatkowej gotówki? Bez obaw – masz wiele opcji do wyboru. Na polskim rynku istnieje wiele kredytów oraz po...

Oprocentowanie stałe czy zmienne – na czym polega? Jakie wybrać?

Oprocentowanie stałe czy zmienne – na czym polega? Jakie wybrać?

Podwyżki stóp procentowych wywołały poruszenie wśród kredytobiorców, których raty kredytowe wzrosły nawet dwukrotnie. W ...

Pożyczki dla bezrobotnych – jak i gdzie szukać ofert?

Pożyczki dla bezrobotnych – jak i gdzie szukać ofert?

W życiu bywają różne sytuacje, które sprawiają, że życie wywraca się do góry nogami. Jednym z takich wydarzeń z pewności...

WIĘCEJ
newsletter