Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez SuperLoans.pl

I. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

 1. „Serwis”– oznacza serwis internetowy pod nazwą „superloans.pl” prowadzony przez Adepto sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku (44-200), przy ul. Raciborskiej 35a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000762240, NIP: 642-32-15-024, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł;
 2. „Użytkownik” – każda osoba, która korzysta z Serwisu;
 3. „Regulamin” –niniejszy regulamin świadczenia usług przez Serwis;
 4. „Dostawca”– oznacza instytucję finansową będącą właścicielem oferowanego produktu finansowego;
 5. „Usługi” –usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis, w tym usługi polegające na przedstawianiu Użytkownikom ofert finansowania;
 6. „Usługi informacyjne”– treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach Serwisu;
 7. „Usługi komunikacyjne”– umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a Serwisem poprzez narzędzia dostępne w Serwisie;
 8. „Usługi reklamowe”– emisja materiałów reklamowych w Serwisie na zlecenie jego partnerów;
 9. „Partner” – oznacza podmiot współpracujący z Serwisem lista Partnerów znajduje się pod adresem https://partnerzy.adepto.pl/.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Adepto sp. z o.o oraz wszelkie informacje porządkowe.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z serwisu traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującym prawem.
 5. Treści udostępnione przez Serwis mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na własny użytek osobisty. Wykorzystywanie danych zawartych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu zgody osoby reprezentującej Adepto sp. z o.o.

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do Serwisu i świadczonych usług. Jednakże Serwis nie udziela gwarancji, iż korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Serwisu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu.
 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z zapisami niniejszego Regulaminu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

 1. Adepto sp. z o.o., dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty przedstawionej Użytkownikowi nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Użytkownikowi bezpośrednio przez Dostawcę Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych.
 2. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Przedstawione w Serwisie opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy, poglądów i doświadczenia ich autorów. Serwis nie bierze za nie żadnej odpowiedzialności.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, z których korzysta Użytkownik.
 5. Serwis dba z najwyższą starannością o zagwarantowanie bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. ale nie gwarantuje, że Serwis nie będzie narażony na działania stron trzecich, za które Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADEPTO SP. Z O.O. ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU 

 1. Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych do wybranych Dostawców produktu finansowego za pomocą Serwisu.
 2. Serwis nie jest właścicielem produktów finansowych i nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe oferowane przez Dostawców.
 3. Użytkownik Serwisu może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych lub partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Serwis nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystający z Serwisu.
 4. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez Dostawcę.

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie materiały prezentowane w Serwisie są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej.
 3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej Serwis.
 4. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Serwis.
 5. Udostępniając własne treści w Serwisie, Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników Serwisu w zakresie ich osobistego użytku, a Adepto sp. z o.o. udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies Serwisu.

IX. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Celem Serwisu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: kontakt@adepto.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Serwis.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 09.12.2019 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 4. Zmiany dokonane w Regulaminie będą udostępniane w Serwisie Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 6. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ za nieważne lub bezskuteczne w całości lub w części, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu jak również ważna część nieważnego postanowienia, pozostają w mocy.
 7. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Wszelkie spory nie rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Adepto sp. z o.o.
piktogram medal pierwsze miejsce

Porady finansowe

Ubezpieczenie kredytu – czy warto je wykupić?

Ubezpieczenie jest często proponowaną opcją dla klienta w momencie, gdy składa on wniosek o kredyt bankowy lub pożyczkę....

Ranking kredytów dla firm – listopad 2020

Twoja firma znalazła się w potrzebie i szukasz skutecznej oraz taniej formy finansowania zewnętrznego? Jednym ze sposobó...

Mandat z fotoradaru – sprawdź, ile zapłacisz za przekroczenie prędkości!

Jechałeś pustą drogą i nagle oślepił Cię błysk z fotoradaru? Obawiasz się, że dostaniesz mandat za przekroczenie prędkoś...

Co zrobić, jeśli nie mam środków na spłatę pożyczki?

Spłacasz kredyt, ale zabrakło Ci środków, aby uregulować najbliższą ratę? Zastanawiasz się, skąd wziąć pieniądze na zapł...

Ile kosztuje prawo jazdy? Sprawdź wszystkie opłaty!

Marzysz o zapisaniu się na kurs prawa jazdy, ale nie wiesz, czy to przedsięwzięcie na Twoją kieszeń? Sprawdź, ile kosztu...

WIĘCEJ
newsletter