title

Limit wpłat na IKE i IKZE w 2022 roku

Oszczędzanie na przyszłość ma sens! Oprócz tradycyjnych kont oszczędnościowych i lokat, można skorzystać z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Emerytalnego. Sprawdź, jakie są limity wpłat na IKE i IKZE w 2022 roku!

Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce jest dobrowolne. Każda osoba w wieku powyżej 16. roku życia może, ale nie musi odkładać pieniędzy na przyszłą emeryturę w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Ich zaletą jest to, że pozwalają oszczędzać bez konieczności uiszczania podatku od zysków kapitałowych. Istnieje jednak limit wpłat na IKE i IKZE. Ile wyniesie on w 2022 roku?

Jak szacowany jest limit wpłat na IKE i IKZE?

Nie można dokonywać dowolnych wpłat na IKE czy IKZE, ponieważ w takim przypadku ulgi w opodatkowaniu byłyby horrendalnie wysokie. Dlatego wprowadzono roczny limit, czyli określono maksymalną kwotę, jaką można przelać w danym roku kalendarzowym. W obu przypadkach limity te oparte są na wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Za każdym razem pod uwagę brane jest przewidywane wynagrodzenie określone w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeśli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. 

Dla IKE maksymalna kwota wpłaty może wynosić tyle co trzykrotność prognozowanego, przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, na co wskazuje art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 

W świetle art. 13a ust. 1 wskazanej powyżej ustawy przelewy na IKZE mogą w danym roku kalendarzowym wynieść nie więcej niż kwota odpowiadająca 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Natomiast wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku kalendarzowym przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,8-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. 

Wpłat na IKE i IKZE można dokonywać systematycznie, np. co miesiąc, ale i jednorazowo w ciągu roku, w pełnej wysokości nieprzekraczającej przy tym limitu w trakcie trwania roku kalendarzowego. 

Limity wpłat na IKE w 2022 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie wysokości wpłat przeznaczanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2022, limity rosną. W 2021 roku maksymalna kwota umieszczona na IKE nie mogła być wyższa niż 15 777 zł, natomiast w 2022 roku wzrośnie ona o prawie 2 tys. zł, do poziomu 17 766 zł. 

Limity wpłat na IKZE w 2022 r.

Wysokość maksymalnych wpłat na IKZE w danym roku ogłasza w drodze obwieszczenia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w „Monitorze Polskim”. Powinien on dopełnić tego obowiązku do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą robione przelewy na IKZE. Podstawą ustalenia wysokości środków na IKZE na 2022 rok jest Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w roku 2022.

Dla pracowników odprowadzających składki na IKZE ze swojego wynagrodzenia limit wpłat w 2021 roku wynosił 6310,80 zł, a w 2022 roku będzie to 7106,40 zł. Dla samozatrudnionych maksymalna kwota wpłat na IKZE w 2022 roku to 10 659,60 zł, podczas gdy przed rokiem było to 9466,20 zł.

piktogram medal pierwsze miejsce

RANKING POŻYCZEK – Lipiec 2024

Dodaj komentarz

Komentarze:

Adriana

Polka, oprocentowanie, opłaty i zasady zależą od tego, w jakim banku otworzysz konto :)

Odpowiedz

polka

dlaczego nie piszecie ile wynosi oprocentowanie

Odpowiedz

newsletter